Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de noviembre de 2018

Informació de les subvencions previstes en el marc del citat acord

MESURES ADOPTADES

Acord de Consell de Ministres de 2 de novembre de 2018, pel qual es declaren les províncies de Màlaga, Sevilla, Cadis, València, Castelló, Tarragona, Teruel i la Comunitat Autònoma d'Illes Balears "zones afectades greument per una emergència de protecció civil", com a conseqüència de les pluges torrencials i desbordaments de torrents esdevinguts els passats dies 18,19,20 i 21 d'octubre.

A fi de pal·liar els danys personals i materials produïts, de conformitat amb el que es disposa en l'article 24 de la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil, el citat acord determina l'adopció de diverses mesures, detallant-se les següents,  relatives a la Cooperació Econòmica Local:

"Quart. Danys en infraestructures municipals i xarxa viària "

Als projectes que executen els ajuntaments, les diputacions provincials, les mancomunitats en els termes municipals i nuclis de població, relatius a les obres de reparació o restitució d'infraestructures, equipaments o instal·lacions i servicis de titularitat municipal, inclosos en l'article 25.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de la xarxa viària de les diputacions provincials, se'ls aplicarà la tramitació d'urgència i se'ls podrà concedir una subvenció de fins al 50% del seu cost, exclosos d'estes ajudes els treballs duts a terme amb mitjans propis de l'entitat local, ja siguen materials, maquinària o personal.

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS

        • (BOE, 21 de setembre de 2019) Extracte de la Resolució de 10 de setembre de 2019 de la Secretaria d'Estat de Política Territorial per la qual es convoquen subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària, previstes en l'apartat quart de l'acord de Consell de Ministres de 2 de novembre de 2018, pel qual es declaren les províncies de Màlaga, Sevilla, Cadis, València, Castelló, Tarragona, Teruel i Comunitat Autònoma d'Illes Balears, zones afectades greument per una emergència de protecció civil.

SUBVENCIONS ASSIGNADES

        •  (BOE, 17 de desembre de 2019) Resolució de 12 de desembre de 2019, de la Secretaria d'Estat de Política Territorial, per la qual s'assignen subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària, previstes en l'Acord de Consell de Ministres de 2 de novembre de 2018, pel qual es declaren les províncies de Màlaga, Sevilla, Cadis, València, Castelló, Tarragona, Teruel i la Comunitat Autònoma d'Illes Balears, «zones afectades greument per una emergència de protecció civil», com a conseqüència de les pluges torrencials i desbordaments de torrents esdevinguts els passats 18, 19, 20 i 21 d'octubre.