Subvencions de l'Estat davant catàstrofes naturals

Subvencions de l'Estat davant catàstrofes naturals Ací trobarà informació sobre les mesures urgents adoptades per l'Estat, per a pal·liar els danys causats per catàstrofes naturals en infraestructures i xarxes viàries de les entitats locals i, en particular, sobre les subvencions per a fer front a estos danys.

Nota informativa *COVID-19, sobre la suspensió dels terminis d'execució i justificació d'estes subvencions per la declaració de l'estat d'alarma de 14-març-2020.

Bases comunes

(BOE, 12-02-2015) Orde HAP/196/2015, de 21 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions que tinguen per finalitat l'execució d'obres de reparació o restitució de: infraestructures, equipaments i instal·lacions i servicis de titularitat municipal i de les mancomunitats, conseqüència de catàstrofes naturals, així com xarxes viàries de les diputacions provincials, *cabildos, consells insulars i comunitats autònomes uniprovincials.

Subvencions per a fer front a danys en infraestructures i xarxa viària d'entitats locals

 

 

 

 

Más información

Davant situacions d'emergència o de naturalesa catastròfica tals com a incendis forestals, temporals o altres catàstrofes naturals, l'Estat, en exercici de la seua competència exclusiva en matèria de seguretat pública (continguda en l'art. 149.1.29ª de la Constitució Espanyola), entre altres decisions, adopta mesures urgents dirigides a la reparació dels danys produïts en infraestructures, equipaments o instal·lacions, serveis i xarxes viàries titularitat de les entitats locals afectades.

La gestió i pagament de les subvencions destinades a fer front a aquests danys, s'atribueix al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.