Acord de Consell de Ministres de 19 octubre de 2018

Informació de les subvencions previstes en el marc del citat acord

MESURES ADOPTADES

Acord de Consell de Ministres de 19 d'octubre de 2018, pel qual es declaren els municipis d'Artá, Capdepera, Manacor, Sant Lllorenç donis Cardassar i Son Cervera de la Comunitat Autònoma d'Illes Balears "zones afectades greument per una emergència de protecció civil", com a conseqüència de les pluges torrencials i desbordament de torrents esdevinguts el passat dia 9 d'octubre.

A fi de pal·liar els danys personals i materials produïts, de conformitat amb el que es disposa en l'article 24 de la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil, el citat acord determina l'adopció de diverses mesures, detallant-se a l'apartat Quart, les relatives a la Cooperació Econòmica Local:

"Danys en infraestructures municipals i xarxa viària dels Consells Insulars"

Als projectes que executin els ajuntaments, els Consells Insulars, les mancomunitats en els termes municipals i nuclis de població, relatius a les obres de reparació o restitució d'infraestructures, equipaments o instal·lacions i serveis de titularitat municipal, inclosos en l'article 25.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de la xarxa viària dels Consells Insulars, se'ls aplicarà la tramitació d'urgència i se'ls podrà concedir una subvenció de fins al 50% del seu cost, exclosos d'aquestes ajudes els treballs duts a terme amb mitjans propis de l'entitat local, ja siguin materials, maquinària o personal.

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS

         •  (BOE, 19 de setembre de 2019) Extracte de la Resolució de 10 de setembre de 2019, de la Secretaria de  Estat de Política Territorial, per la qual es convoquen subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària dels Consells Insulars, previstes a l'apartat quart de l'acord de Consell de Ministres, de 19 d'octubre de 2018, pel qual es declaren Artá, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç des Cardassar i Son Cervera de Comunitat Autònoma d'Illes Balears, zones afectades greument per una emergència de protecció civil.

SUBVENCIONS ASSIGNADES

          • (BOE, 6 de desembre de 2019)  Ordre TFP/1177/2019, de 29 de novembre, per la qual s'acorda l'assignació de subvenció per danys en infraestructures municipals i xarxa viària dels consells insulars, previstes a l'apartat quart de l'Acord del Consell de Ministres de 19 d'octubre de 2018, pel qual es declaren els municipis d'Artá, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç des Cardassar i Son Cervera, de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears "zones afectades greument per una emergència de protecció civil".